Διαβούλευση επί των Προσχεδίων των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων αρμοδιότητας των Δ/νσεων Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι.

Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ αποτελεί μια ολιστική και καινοτόμο προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών των πλημμύρων σε επίπεδο Κοινότητας.

Σκοπός της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ1108/τ.Β’/21-07-2010), είναι η θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις πλημμύρες. Μέσω μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και προωθώντας τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων, τίθενται οι βάσεις για καλύτερη πρόληψη και υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας της χώρας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών καθώς και οι βάσεις για τον περιορισμό και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τους.

 Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ η διαδικασία διαχείρισης και αξιολόγησης του κινδύνου πλημμυρών υλοποιείται σε τρία στάδια:

 1ο στάδιο: Η Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και τον προσδιορισμό των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας της χώρας.

2ο στάδιο: Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας

3ο στάδιο: Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ).

Τα αποτελέσματα των τριών σταδίων εφαρμογής της νομοθεσίας πρέπει να επανεξετάζονται και ανάλογα να επικαιροποιούνται κάθε έξι (6) χρόνια, να τίθενται στη διάθεση του κοινού και να υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αξιολόγηση. 

Στην παρούσα φάση έχουν ολοκληρωθεί τα δύο πρώτα στάδια εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ (είναι αναρτημένα στον ιστότοπο: http://floods.ypeka.gr) και έχουν καταρτιστεί τα Προσχέδια των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, (3ο στάδιο εφαρμογής). Καταρτίζεται ένα ΣΔΚΠ ανά Υδατικό Διαμέρισμα ή μία δέσμη σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται σε επιμέρους λεκάνες απορροής, τα οποία συντονίζονται σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος.

 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, είναι αρμόδια για τα Υδατικά Διαμερίσματα Δυτικής Πελοποννήσου (GR01), Βόρειας Πελοποννήσου (GR02),  Ανατολικής Πελοποννήσου (GR03), Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04) και Ηπείρου (GR05)

Στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης στην Καλαμάτα στις 6 Σεπτεμβρίου σχετικά με το Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (GR01) και προγραμματίζονται αντίστοιχες ημερίδες

  • στην Πάτρα στις 15 Σεπτεμβρίου για το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου (GR02)
  • στο Ναύπλιο στις 4 Οκτωβρίου για το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου (GR03)
  • στο Μεσολόγγι στις 11 Οκτωβρίου για το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04) και
  • στην Κέρκυρα στις 18 Οκτωβρίου για τις Λεκάνες Απορροής των Ιονίων Νήσων που ανήκουν στα Υδατικά Διαμερίσματα  Βόρειας Πελοποννήσου (GR02), Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04) και Ηπείρου (GR05).

Τα Προσχέδια των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 9 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ & της ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103 /2010, έχουν αναρτηθεί προς διαβούλευση και συλλογή απόψεων από κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και το κοινό στον ιστότοπο: http://floods.ypeka.gr.

Ακολουθούν τα υπό διαβούλευση κείμενα για κάθε ένα από τα Υδατικά Διαμερίσματα αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου: 

 

Η διαδικασία της διαβούλευσης περιγράφεται στον ιστότοπο: http://floods.ypeka.gr/index.php/diavoylefsi

Ø  στην Κέρκυρα στις 18 Οκτωβρίου για τις Λεκάνες Απορροής των Ιονίων Νήσων που ανήκουν στα Υδατικά Διαμερίσματα Βόρειας Πελοποννήσου (GR02), Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04) και Ηπείρου (GR05). 

Κύλιση στην Αρχή
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com