Υδατικών Διαμερισμάτων:

Βόρειας Πελοποννήσου (GR 02), Δυτικής Πελοποννήσου (GR 01) και Ανατολικής Πελοποννήσου (GR 03) εγκρίθηκαν με την υπ΄αρ. 391/2013 (Φ.Ε.Κ. 1004/Β/24-4-2013) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων

  • Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR 04), εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 908/2014 (ΦΕΚ 2562 Β 25-09-2014) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων
  • Ηπείρου (GR 05), εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 1005/2013 (ΦΕΚ Β’ 2292/13-09-2013) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων

Υδατικά Διαμερίσματα

Η Χώρα διαιρείται (Χάρτης 1) σε 14 Υδατικά Διαμερίσματα (Υ.Δ.) με τον Νόμο 1739 (ΦΕΚ 201 Α 20-11-1987). Τα όρια των Υ.Δ. (υδατικά όρια) είναι ανεξάρτητα της διοικητικής διαίρεσης της Χώρας. Σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα έχουν οριοθετηθεί οι Λεκάνες Απορροής Ποταμών (Λ.Α.Π.) που αυτό περιέχει (Χάρτης 2) και έχει εκπονηθεί και εγκριθεί το πρώτο Σχέδιο Διαχείρισης τους. Τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων είναι έγγραφα
Στρατηγικού Σχεδιασμού, το κάθε ένα αντιστοιχεί σε ένα Υδατικό Διαμέρισμα και καταρτίζονται βάσει των απαιτήσεων της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ. Σε κάθε Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβάνονται όλα τα βήματα και οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τη κατάρτισή του, αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση των υδατικών συστημάτων, τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι για τη διατήρηση ή τη βελτίωσή της και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (μέσω του Προγράμματος Μέτρων) για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν. Το Περιεχόμενο των Σχεδίων Διαχείρισης καθορίζεται στο Άρθρο 13 και στο Παράρτημα VII της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 10 και Παράρτημα VII του ΠΔ 51/2007). Αναλυτικότερα, τα Σχέδια Διαχείρισης περιέχουν τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται εδώ.

Λεκάνες Αποροής

Ο κύκλος εφαρμογής των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης είναι 6-ετής (2009-2015 / 2016-2021 / 2022-2027), ακολουθούμενος από μία διαδικασία αναθεώρησης τους στα πλαίσια της οποίας αποτιμάται η υλοποίηση τους και επιπρόσθετα τίθενται νέοι στόχοι και μέτρα για την επόμενη 6-ετία. Η διαδικασία της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης για κάθε ένα από τα Υ.Δ. της Χώρας, αφορούν στην περίοδο (2016-2021), έχει ήδη ξεκινήσει υπό τον συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος με την συμμετοχή των αρμόδιων, για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα, Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Στην διαδικασία διαβούλευσης συμμετέχουν επίσης, πέραν των κατά τόπους συναρμόδιων υπηρεσιών, ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, μέσω των τριών Διευθύνσεων Υδάτων, είναι αρμόδια για τη διαχείριση και προστασία των υδάτων των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου (GR 01), Βόρειας Πελοποννήσου (GR 02), Ανατολικής Πελοποννήσου (GR 03), Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR 04) και Ηπείρου (GR 05) (Χάρτης 3),όπως αυτές καθορίστηκαν με την Απόφαση 706/2010 ( ΦΕΚ 1383/ Β/ 2-9-2010) όπως ισχύει.

 

ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

AΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΠΔΕ&Ι

ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Δυτικής Πελοποννήσου

(YD 01)

Αλφειού (GR29),

Πελοποννήσου(54,48 %)

Δυτικής Ελλάδας (45,52 %)

Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου

-

Πάμισου-Νέδοντος-Νέδα (GR32)

Πελοποννήσου(96,68 %)

Δυτικής Ελλάδας (3,32 %)

Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου

-

Βόρειας Πελοποννήσου

(YD 02)

Ρεμάτων Παραλίας Βορ. Πελοποννήσου (GR 27)

Πελοποννήσου(58,1,68 %)

Δυτικής Ελλάδας (41,9 %)

Διεύθυνση Υδάτων

Δυτικής Ελλάδας

-

Πείρου - Βέργα – Πηνειού (GR 28)

Δυτικής Ελλάδας (100 %)

Διεύθυνση Υδάτων

Δυτικής  Ελλάδας

-

Κεφαλονιάς - Ιθάκης – Ζακύνθου (GR 45)

Ιονίων Νήσων (100 %)

Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου

-

Ανατολικής Πελοποννήσου

(YD 03)

Οροπεδίου Τρίπολης (GR30)

Πελοποννήσου(100 %)

Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου

-

Ρεμάτων Αργολικού Κόλπου (GR31)

Πελοποννήσου(100 %)

Αττικής (13%)

Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου

Διεύθυνση Υδάτων Αττικής

Ευρώτα (GR33)

Πελοποννήσου(100 %)

Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου

-

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR 04)

Αχελώου (GR15)

Δυτικής Ελλάδας(53,63 %)

Στερεάς Ελλάδας(24,1 %)

Θεσσαλίας(18,99 %)

Ηπείρου(3,28 %)

Διεύθυνση Υδάτων

Δυτικής . Ελλάδας

Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας

Εύηνου (GR 20)

Δυτικής Ελλάδας(81,27%)

Στερεάς Ελλάδας(18,73 %)

Διεύθυνση Υδάτων

Δυτικής . Ελλάδας

Διεύθυνση Υδάτων Αττικής

Λευκάδας (GR44)

Ιονίων Νήσων (99,98 %)

Δυτικής Ελλάδας(0,02%)

Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου

-

Hπείρου (GR05)

Κέρκυρας-Παξών (GR34)

Ιονίων Νήσων (100 %)

Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου

-

 

Ακολουθούν τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης και τα υποστηρικτικά κείμενα και χάρτες για κάθε ένα από τα προαναφερόμενα Υδατικά Διαμερίσματα (η ανάρτηση των Σχεδίων που αφορούν τα Υδατικά Διαμερίσματα GR01, GR03 και GR05 θα ολοκληρωθεί στο προσεχές διάστημα) :

Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR 04) και υποστηρικτικά κείμενα: περιλαμβάνει τις ΛΑΠ Αχελώου (GR15), Εύηνου (GR 20), Μόρνου (GR21) και Λευκάδας (GR44).

Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου (GR 02) και υποστηρικτικά κείμενα: περιλαμβάνει τις ΛΑΠ ρεμάτων Βόρειας Πελοποννήσου (GR27), Πείρου-Βέργα-Πηνειού (GR28) και Κεφαλονιάς-Ιθάκης-Ζακύνθου (GR45).

Κύλιση στην Αρχή
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com