Κατηγορία: Ακτές Κολύμβησης
Αριθμός των Υποκατηγοριών: 3
[σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης», όπως αυτή εναρμονίστηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την  ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009)]  
 
 

Η Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης γίνεται κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης και σε σημεία δειγματοληψίας ανάλογα κωδικοποιημένα, με σκοπό τη προστασία των υδάτων και της δημόσιας υγείας. Από το 2016 οι ακτές παρακολουθούνται από τις Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δες τα αποτελέσματα της παρακολούθησης κάθε ακτής ανά Περιφέρεια/Δήμο http://www.bathingwaterprofiles.gr/monitor_search 

Η ως άνω εφαρμογή δεν λειτουργεί προσωρινά. Ως την αποκατάσταση της βλάβης δες τα αποτελέσματα παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την κολυμβητική περίοδο του 2016 :

Ακτές Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ακτές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ακτές Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Μητρώο Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης : http://www.bathingwaterprofiles.gr/ 

Στόχος των ταυτοτήτων των ακτών κολύμβησης είναι η περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των υδάτων κολύμβησης, αναγνώριση των πηγών ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα των νερών και αξιολόγηση του μεγέθους των επιπτώσεων. Οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης είναι ενταγμένες στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών. 

Δες την Ταυτότητα και το Χάρτη κάθε ακτής ανά Περιφέρεια/Δήμο: http://www.bathingwaterprofiles.gr/custom_search «Αναζήτηση ακτής»

Αναθεώρηση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. 

Το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης αναθεωρείται ανά δύο έτη, σύμφωνα με την εγκύκλιο 190856/01-08-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ) της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Η αναθεώρηση του έτους 2016 θα ισχύει για τα έτη 2017 και 2018. 

1. Εγκύκλιος 190856/01-08-2013 της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την Διαδικασία Αναθεώρησης 

2. Έντυπο αιτήματος προσθήκης ακτής στο δίκτυο παρακολούθησης 

3. Έντυπο αιτήματος αφαίρεσης ακτής από το δίκτυο παρακολούθησης 

 

Έκθεση της ΕΓΥ για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα το 2015 

swimming_icon.png Ακτές Κολύμβησης
 
Αρχεία: 0 
Υποκατηγορίες:
Αρχεία: 1083
Υποκατηγορίες: 20
Αρχεία: 150
Υποκατηγορίες: 27
Αρχεία: 386
Υποκατηγορίες: 76
Κύλιση στην Αρχή
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com