Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει από τις αρχές του 2000 μια νέα πολιτική για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Βασικό εργαλείο προώθησης της νέας πολιτικής είναι η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα Ύδατα.

Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ έγινε με το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α’ 280) και το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α΄ 54). Με τις διατάξεις αυτές ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι βασικές έννοιες της Οδηγίας για τους υδατικούς πόρους και ταυτόχρονα συγκροτείται η νέα διοικητική δομή και καθορίζονται οι αρμοδιότητες των επιμέρους φορέων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Προτεραιότητα και αναγκαίο βήμα για την εφαρμογή της Οδηγίας στη χώρα μας αποτελεί η κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της χώρας (Χάρτης 1).

Τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων είναι έγγραφα Στρατηγικού Σχεδιασμού, το κάθε ένα αντιστοιχεί σε ένα Υδατικό Διαμέρισμα. Σε κάθε Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβάνονται όλα τα βήματα και οι ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι τη κατάρτισή του, αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση των υδατικών συστημάτων, τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι για τη διατήρηση ή τη βελτίωσή της και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (μέσω του Προγράμματος Μέτρων) για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν. Το Περιεχόμενο των Σχεδίων Διαχείρισης καθορίζεται στο Άρθρο 13 και στο Παράρτημα VII της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Άρθρο 10 και Παράρτημα VII του ΠΔ 51/2007).

Τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ της Χώρας αναθεωρούνται και ενημερώνονται ανά εξαετία. Τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών κάθε ΥΔ της χώρας, που έχουν εγκριθεί, αφορούσαν στον πρώτο Κύκλο Διαχείρισης (2009-2015) και ίσχυαν μέχρι την αναθεώρησή τους. Τα Σχέδια Διαχείρισης που καταρτίστηκαν με την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αφορούν στο 2ο Κύκλο Διαχείρισης (2016-2021).

Τα Γεωχωρικά δεδομένα των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικών Διαμερισμάτων διατίθενται μέσω ειδικής Γεωπύλης που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

 

 

1η Αναθεώρηση των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων.

Υ.Δ. Δυτικής Πελοποννήσου (EL01)

Υ.Δ. Βόρειας Πελοποννήσου (EL02)

Υ.Δ.  Ανατολικής Πελοποννήσου (EL03)

Υ.Δ. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04)

Υ.Δ. Ηπείρου  (EL05)

Τα πρώτα εγκεκριμένα Σχεδία Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων.

Υ.Δ. Δυτικής Πελοποννήσου  (GR 01)

Υ.Δ. Βόρειας Πελοποννήσου (GR 02)

Υ.Δ. Ανατολικής Πελοποννήσου (GR 03)

Υ.Δ. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR 04)

Υ.Δ. Ηπείρου (GR 05)

   

ydatika diamerismata

 Χάρτης 1: Υδατικά Διαμερίσματα

Κύλιση στην Αρχή
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com