Διαβούλευση επί των Προσχεδίων της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) των Υδατικών Διαμερισμάτων αρμοδιότητας των Δ/νσεων Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι.

Σύμφωνα με το Άρθρο 13 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ο κύκλος εφαρμογής των εγκεκριμένων Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού είναι 6ετής, δηλαδή τα αποτελέσματα εφαρμογής αυτών πρέπει να επανεξετάζονται και ανάλογα να επικαιροποιούνται κάθε έξι (6) χρόνια.

 Σε κάθε διαχειριστικό κύκλο αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση των υδατικών συστημάτων, τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι για τη διατήρηση ή τη βελτίωσή της και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν. Τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης, που έχουν εγκριθεί, αφορούν στον 1ο Κύκλο Διαχείρισης (2009-2015) και ισχύουν μέχρι την αναθεώρησή τους.

Η διαδικασία της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης για κάθε ένα από τα Υ.Δ. της Χώρας, έχει ήδη ξεκινήσει υπό τον συντονισμό της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την συμμετοχή των αρμόδιων, για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα, Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης της 1ης Αναθεώρησης θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και θα αφορούν στο 2ο Κύκλο Διαχείρισης (2016-2021).

Τα Σχέδια Διαχείρισης αποτελούν μελέτες ζωτικής σημασίας για την ποιότητα και την ποσότητα των υδατικών πόρων στο κάθε Υδατικό Διαμέρισμα και συμβάλλουν στον προγραμματισμό των χρήσεων νερού και την αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών αυτών.

Η διαβούλευση επί των Προσχεδίων της 1ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων γίνεται στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων κρίνεται αναγκαία για να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας βάσει της αρχής της διαφάνειας. Η συμμετοχή όλων είναι ελεύθερη, η σημασία όμως των Σχεδίων Διαχείρισης για τον καθένα την καθιστά επιβεβλημένη.

Ως ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να θεωρηθεί ο καθένας από μας στο βαθμό που ο καθένας μας επηρεάζει και επηρεάζεται από την «καλή» κατάσταση των υδάτων.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, είναι αρμόδια για τη διαχείριση και προστασία των υδάτων των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου (GR01), Βόρειας Πελοποννήσου (GR02), Ανατολικής Πελοποννήσου (GR03), Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04) και Ηπείρου (GR05)

 Στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης πραγματοποιήθηκε ημερίδα ενημέρωσης στην Καλαμάτα στις 5 Σεπτεμβρίου σχετικά με τα προσχέδια της 1ης Αναθεώρησης για το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (GR01) και προγραμματίζονται αντίστοιχες ημερίδες:

  • στην Πάτρα στις 14 Σεπτεμβρίου για το Υδατικό Διαμέρισμα Βόρειας Πελοποννήσου (GR02)
  • στο Ναύπλιο στις 3 Οκτωβρίου για το Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου (GR03)
  • στο Μεσολόγγι στις 10 Οκτωβρίου για το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04) και
  • στην Κέρκυρα στις 17 Οκτωβρίου για τις Λεκάνες Απορροής των Ιονίων Νήσων ανήκουν στα Υδατικά Διαμερίσματα  Βόρειας Πελοποννήσου (GR02), Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04) και Ηπείρου (GR05).

Τα Προσχέδια της 1ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας βρίσκονται αναρτημένα στον ακόλουθο ειδικά διαμορφωμένο ιστότοπο: http://wfdver.ypeka.gr/el/consultation-gr/1revision-consultation-gr/ προς διαβούλευση και συλλογή απόψεων από κάθε ενδιαφερόμενο φορέα και το κοινό.

Ακολουθούν τα υπό διαβούλευση κείμενα για κάθε ένα από τα Υδατικά Διαμερίσματα αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου:

Αναλυτικά η διαδικασία διαβούλευσης περιγράφεται στον ιστότοπο: http://wfdver.ypeka.gr/el/consultation-gr/procedure-gr/

ανήκουν στα Υδατικά Διαμερίσματα  Βόρειας Πελοποννήσου (GR02), Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04) και Ηπείρου (GR05).

Κύλιση στην Αρχή
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com