Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ)

Υδατικού  Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (ΥΔ 04)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Παράρτημα 1: Περιγραφή της κατάστασης των υδάτων
Μέρος Α

Παραδοτέο 1: Καταγραφή αρμόδιων Αρχών για θέματα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων και καθορισμός της περιοχής άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Μέρος Β

Παραδοτέο 5: Χαρακτηρισμός και τυπολογία επιφανειακών υδάτινων σωμάτων και αρχικός και περαιτέρω χαρακτηρισμός των υπογείων υδατικών συστημάτων.

Μέρος Γ

Παραδοτέο 6: Τυπο-χαρακτηριστικές συνθήκες αναφοράς για τους τύπους επιφανειακών υδάτινων σωμάτων.

Μέρος Δ

Παραδοτέο 7: Οριστικός προσδιορισμός των ιδιαιτέρως τροποποιημένων και τεχνητών υδάτινων σωμάτων.

Μέρος Ε

Παραδοτέο 14: Έκθεση εφαρμογής της Οδηγίας 2006/118/ΕΚ "σχετικά με την προστασία των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση" και της ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009.

Μέρος ΣΤ

Παραδοτέο 9: Αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων.

Μέρος Ζ

Παραδοτέο 10: Αξιολόγηση και ταξινόμηση της ποιοτικής (χημικής) και ποσοτικής κατάστασης των υπογείων υδατικών συστημάτων.

Μέρος Η

Παραδοτέο 17: Επικαιροποιημένα προγράμματα παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδατικών συστημάτων

Παράρτημα 2: Πιέσεις και επιπτώσεις
Μέρος Α

Παραδοτέο 8: Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων και των επιπτώσεων τους στα επιφανειακά υδάτινα σώματα και στα υπόγεια υδατικά συστήματα

Μέρος Β

Παραδοτέο 12: Κατάλογος προγραμματισμένων και νέων έργων/ δραστηριοτήτων/ τροποποιήσεων’

Παράρτημα 3: Προστατευόμενες περιοχές
Μέρος Α

Κατάλογος προστατευόμενων περιοχών.

Μέρος Β

Επιφανειακά υδάτινα σώματα που εμπίπτουν σε προστατευόμενες περιοχές – οικολογική και χημική κατάσταση

Προσάρτημα Παραρτήματος 3

Παραδοτέο 2: Μητρώο προστατευόμενων περιοχών

Παράρτημα 4:

Παραδοτέο 11: Καθορισμός των περιβαλλοντικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων των «εξαιρέσεων» από την επίτευξη των στόχων

Παράρτημα 5: Προγράμματα Μέτρων
Μέρος Α

Παραδοτέο 13: Προγράμματα βασικών και συμπληρωματικών μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων

Μέρος Β

Παραδοτέο 15: Αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του κόστους τους σε σχέση με την αποδοτικότητά τους

Παράρτημα 6: Οικοvομική Ανάλυση χρήσεων
Μέρος Α

Παραδοτέο 3: Οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος και προσδιορισμός του υφιστάμενου βαθμού ανάκτησης κόστους για τις υπηρεσίες ύδατος

Μέρος Β

Παραδοτέο 4: Προκαταρκτική ανάλυση εναλλακτικών προτάσεων ευέλικτης τιμολογιακής πολιτικής

Παράρτημα 7:

Παραδοτέο 16: Έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαβούλευσης

Κύλιση στην Αρχή
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com